Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van VTS Haarlem
 

  1.Toepasselijke voorwaarden.
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door VTS Haarlem gesloten overeenkomsten en door VTS Haarlem geleverde producten en/of diensten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst door VTS Haarlem uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven dat, en op welke wijze, van deze voorwaarden wordt afgeweken. 
De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn nimmer van toepassing op met VTS Haarlem gesloten overeenkomsten.
  2.Offerte; totstandkoming overeenkomst.
  Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en geldig voor de periode die onder de geldigheidsduur vermeld staat, anders geld een periode van 14 dagen. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en andere van overheidswege heffingen, tenzij anders is aangegeven. Een aanbieding en/of offerte geldt als één geheel, ook als daarin prijsopgaven per onderdeel worden gedaan. Indien er een tijdstip van oplevering wordt aangegeven, is deze slechts genoemd in de verwachting dat geen wijziging van omstandigheden, van welke aard of omvang dan ook, plaats zal vinden tot of na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tarieven mogen door VTS Haarlem worden gewijzigd en doorvoert. Hierbij geldt een notificatieperiode van 10 dagen. Indien de klant niet akkoord gaat met de tariefswijziging is deze gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 30 dagen. 
  3.Overeenkomst.
  De overeenkomsten die door VTS Haarlem met klanten worden aangegaan betreffen overeenkomsten tot opdracht, levering en/of samenwerking. Een opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door VTS Haarlem in de vorm van een opdrachtbevestiging.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VTS Haarlem ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. De klant dient zijn volledige medewerking aan de uitvoering ervan te geven door het verstrekken van alle benodigde gegevens die door VTS Haarlem benodigd zijn. VTS Haarlem behoudt zich het recht voor de opdracht en/of dienst, of delen daarvan, door derden te laten verrichten. Bij schending hiervan behoudt VTS Haarlemzich het recht voor de klant uit te sluiten van toegang tot haar verdere diensten.
  4.Montage/installatie en montage- en installatiekosten.
  4.1.Montage/installatie en montage- en installatiekosten worden separaat en per geval geregeld tussen cliënt en VTS Haarlem. Indien dit niet het geval is treden de punten 4.2. en 4.3. in werking.
  4.2.Cliënt dient ervoor te zorgen dat de voor montage/installatie eventueel benodigde hulpwerktuigen, stellingen, alsmede gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter onzer beschikking staan.
  4.3.Montage-, installatie-, reis- en verblijfkosten zullen worden berekend op basis van nacalculatie naar het aantal uren, dat nodig is voor het opstellen, monteren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van de te installeren apparatuur, vermeer-
derd met bijkomende kosten van montage- en installatiemateriaal en eventuele voorzieningen. Wanneer vooraf overeengekomen is, de montage/installatie tegen een vastgesteld bedrag te doen geschieden, dan dient cliënt op te komen voor het buiten de schuld van VTS Haarlem onderbreken of stagneren van montage/installatie- werkzaamheden. Ten laste van cliënt komen ook alle breekwerkzaamheden of andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard ook, alsmede de aanleg van water-, stoom-, gas- en elektrische leidingen.
  5.Verzending.
Verzending geschiedt steeds, ook indien levering vanwege leverancier plaatsvindt, voor risico van cliënt, tenzij in de overeenkomst anders is geregeld. De keus van verzending en verpakking is aan VTS Haarlem.
  6.Levering.
  6.1.Opgegeven levertijden gelden als streeftijden.
  6.2. Indien de levering van de goederen niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, hebben wij het recht op een naleveringstermijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de cliënt.
  6.3.Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt, is de cliënt enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven van levering kan jegens VTS Haarlem nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.
  7.Overgang van risico en eigendom.
  7.1.Het risico voor te leveren goederen gaat steeds en blijvend over op cliënt op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering.
  7.2.De eigendom van geleverde zaken gaat pas op cliënt over nadat deze geheel heeft voldaan wat hij aan VTS Haarlem verschuldigd is in verband met levering van zaken en het verrichten van diensten, waaronder begrepen vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van de betreffende overeenkomsten. 
VTS Haarlem is gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen. Cliënt is bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Hieronder is in dit verband echter niet begrepen het bezwaren van zaken met (zekerheids)rechten.
  8.Overmacht.
  8.1.Contractant verklaart zich ermee van bewust te zijn dat:
De door VTS Haarlem geboden diensten onderhevig kunnen zijn aan technische storingen, uitval en/of overbelasting door welke oorzaak dan ook, waardoor de diensten niet aan de Contractant ter beschikking kunnen worden gesteld.
Contractanten die in hun bedrijfsuitoefening of anderszins gebruik maken van producten en diensten van VTS Haarlem verklaren zich bewust te zijn dat deze technische storingen en uitval nadelige gevolgen kunnen hebben voor hun (bedrijfs-) activiteiten.
  8.2.Schiet een partij in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan deze partij kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden. Is 
nakoming niet blijvend onmogelijk dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van 3 aaneengesloten kalendermaanden dat nakoming niet mogelijk is, verstreken is.
  8.3.Zijn voor VTS Haarlem aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan cliënt door te berekenen.
  9.Aansprakelijkheid en reclame.
  9.1.Reclames terzake van leveranties dienen binnen 8 dagen nadat de goederen de cliënt hebben bereikt schriftelijk aan VTS Haarlem te worden gedaan. Bij gebreke hiervan wordt VTS Haarlem geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te
hebben geleverd.
  9.2.VTS Haarlem staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken in dier voege dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal 
herleveren, hetzij de wederpartij naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffende zaak zal crediteren, één en ander in onderling overleg.
  9.3.VTS Haarlem is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen van apparatuur en van netwerken van VTS Haarlem of van derden of van andere bedrijfsstoringen bij VTS Haarlem of van derden, alsmede al dan niet toerekenbare tekortkomingen van derden, waarvan VTS Haarlem gebruik maakt en waardoor VTS Haarlem haar verplichtingen niet (meer) kan nakomen VTS Haarlem is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen verlies of beschadiging van gegevens en derving van inkomsten, omzet of winst, van de Contractant.
  9.4.VTS Haarlem zal nimmer gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van haar of haar leidinggevende werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van haarzelf is haar aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.
  9.5.In alle gevallen waarin VTS Haarlem gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de hoogste van de volgende twee factoren: hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de
schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar aan ons terzake wordt uitgekeerd, voor zover een dwingend wettelijke regeling niet anders is bepaald.
  10.Betaling.
  10.1.Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele vermelde korting voor contante betaling mag worden afgetrokken bij betalingen binnen de gestelde termijn, 
behalve wanneer één of meer facturen nog niet zijn voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalings-
verplichtingen niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
  10.2.Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 137,45 en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering aan derden ter incasso hebben gegeven.
  11.Geschillen.
  11.1.Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  11.2.Eventuele geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.